Algemene Verkoopvoorwaarden
voor consumenten

Algemene Verkoopvoorwaarden
voor consumenten

1. GEGEVENS VAN VERKOPER


Verkoper is Helios Web S.A.S., een vennootschap naar Frans recht met een kapitaal  van € 60.000, statutair gevestigd te 118 route d’Espagne, 31100 Toulouse, ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Toulouse onder nummer 793 400 227, intracommunautair btw-nummer FR46793400227, tel: +31 20 241 7052, e-mail: contact [@] hypnia.nl. Helios Web geeft de website www.hypnia.nl uit. Helios Web is geregistreerd in het Franse landelijk register van aanbieders op de markt van meubelelementen onder nummer FR0156267.

 


2. TOEPASSELIJKHEID EN INROEPBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) alvorens de bestelling te plaatsen. Derhalve houdt het plaatsen van de bestelling zijn volledige instemming zonder voorbehoud met deze Algemene Voorwaarden in. Er kan geen enkele bijzondere voorwaarde tegen de Algemene Voorwaarden worden ingeroepen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door verkoper, en elke eenzijdige wijziging door de klant is nietig. De klant verklaart de vereiste handelingsbekwaamheid te hebben om een overeenkomst aan te gaan en de aangeboden producten op de website www.hypnia.nl te kopen. De klant gaat ermee akkoord dat de gevraagde gegevens voor het sluiten van de overeenkomst of de gegevens die tijdens de uitvoering daarvan worden gestuurd, per e-mail worden verzonden. De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op de website www.hypnia.nl. Zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door Helios Web worden gewijzigd, waarna de wijzigingen van toepassing zijn op alle latere bestellingen. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de van kracht zijn de Algemene Voorwaarden op de datum van de plaatsing van de bestelling.


Indien een van de clausules of bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of onwettig wordt verklaard ingevolge een definitieve beslissing van de rechter, zal deze nietigheid of onwettigheid op geen enkele wijze gevolgen hebben voor de overige clausules en bepalingen, die onverkort van toepassing blijven.


 

3. BESTELLINGEN


De wezenlijke kenmerken van de producten worden beschreven op de website www.hypnia.nl. Helios Web is bevoegd om haar productbeschrijvingen te wijzigen of te verbeteren en haar producten uit de verkoop te halen.
De Nederlandse taal is de enige taal die wordt aangeboden voor het sluiten van de overeenkomst met Helios Web.


De klant kan zijn bestelling plaatsen op de website www.hypnia.nl of telefonisch opnummer +31 20 241 7052 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.


Het bestelproces verloopt als volgt:

 • Keuze van de producten en plaatsing in de winkelmand

 • Bevestiging van de inhoud van de winkelmand

 • Identificatie op de website www.hypnia.nl als de klant nog niet is geregistreerd en, indien van toepassing, aanmaak van een klantaccount

 • Keuze van de wijze van levering

 • Controle van de bestelling en correctie van eventuele fouten

 • Bevestiging van de bestelling

 • Keuze van het betaalmiddel en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

 • Bevestiging van de betaling


 • De klant zal een automatisch gegenereerde e-mail ontvangen ter bevestiging van de bestelling, die naar het mailadres wordt gestuurd dat hij bij de aanmaak van zijn account heeft opgegeven.
  De klant kan tijdens deze verschillende stappen van het bestelproces de details van zijn bestelling en de totaalprijs zien en eventuele fouten corrigeren alvorens zijn bestelling voor akkoord te bevestigen.


  Helios Web behoudt zich de eigendom van de producten voor tot de volledige betaling van de bestelling, dat wil zeggen totdat de prijs van de bestelling door Helios Web is geïnd.
  Helios Web behoudt zich het recht voor om alle bestellingen te annuleren of te weigeren indien het een klant betreft met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of die in haar ogen enig risico vormt. Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de producten die te koop worden aangeboden.


  Helios Web verplicht zich via de website ontvangen bestellingen uitsluitend aan te nemen voor zover de voorraad strekt. Indien een of meer bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal Helios Web de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de overgemaakte bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na de betaling terug te storten. De bestelling van de klant wordt dan automatisch geannuleerd.

   


   4. PRIJS VAN DE PRODUCTEN


  Alle prijzen worden in euro aangegeven en zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten (zie de paragraaf VERZENDING EN LEVERING).
  De producten worden gefactureerd op basis van de van kracht zijnde productprijzen en geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.


  Elke bestelling die buiten Nederlandse wordt geleverd, kan worden onderworpen aan eventuele lokale heffingen, douanerechten, havenrechten en inklaringskosten bij levering. De betaling ervan komt ten laste van de klant en valt onder zijn verantwoordelijkheid.


   

  5. VERZENDING EN LEVERING


  De leveringsbeperkingen moeten uiterlijk aan het begin van het bestelproces worden aangegeven. Het is aan de klant om bij de lokale autoriteiten van zijn land te informeren naar eventuele beperkingen ten aanzien van de invoer of het gebruik van producten of diensten die hij van plan is te bestellen.


  De levering van producten die op de website www.hypnia.nl worden aangeboden, geschiedt kosteloos in Europees nederlandse, België en Luxemburg.


  De leveringstermijnen worden voor elk product aangegeven op de productbeschrijving en op de pagina "mijn winkelmand". In geval van niet-nakoming kan de klant de overeenkomst bij het verstrijken van de genoemde termijn ontbinden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk via een andere duurzame gegevensdrager.


  Er wordt op gewezen dat het risico van verlies of beschadiging van de  producten op de klant overgaat op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde, die niet de door verkoper voorgestelde vervoerder is, deze producten fysiek in bezit neemt. De klant wordt geadviseerd de levering te weigeren in geval van beschadiging, onvolledige levering of als het pakket is geopend of herverpakt. Wanneer de klant de levering ondanks verliezen en averij aanvaardt, moet hij in het bijzijn van de vervoerder schriftelijk een nauwkeurig en gedetailleerd voorbehoud maken op de leveringsbon van de vervoerder en binnen 3 dagen na levering een aangetekende brief sturen aan de vervoerder waarin hij dit voorbehoud herhaalt, teneinde zijn rechtsmiddelen tegen de vervoerder te behouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor te late leveringen die te maken hebben met verkeersomstandigheden, vooral in de grote steden, of voor leveringsproblemen die voortvloeien uit de tijdstippen waarop de bezorgers langskomen.

   

   

  6. BETALING – BETALINGSVOORWAARDEN - NIET OF TE LATE BETALING


  De facturen moeten volledig bij de bestelling worden voldaan, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Helios Web. 

  Bedragen die aan Helios Web zijn overgemaakt, kunnen niet als aanbetaling worden beschouwd.
  Er verschijnt een lijst met geaccepteerde betaalmiddelen op het moment dat het betaalmiddel moet worden gekozen.
  In geval van te late betaling kan Helios Web alle lopende bestellingen opschorten, onverminderd alle andere rechtsmiddelen.


  In geen geval kunnen betalingen worden uitgesteld of verrekend zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Helios Web. Elke deelbetaling zal eerst strekken tot mindering van de vertragingsrente en het niet-bevoorrechte deel van de schuldvordering, en daarna tot mindering van de geldsommen die reeds het langst opeisbaar zijn.


  BETALING IN 3 KEER ZONDER KOSTEN / BETAAL IN 3 DELEN MET KLARNA


  Betaling in 3 keer zonder kosten met KLARNA


  Onze partner KLARNA stelt u in de gelegenheid om uw bestelling in 3 termijnen te betalen. Tijdens het betalingsproces en en om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan Klarna doorgeven.  Met name uw contact- en bestelgegevens. Dit stelt Klarna in staat om te evalueren of u in aanmerking komt voor haar betalingmethodes en om deze op uw behoeften af te stemmen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in naleving van Klarna's eigen privacyverklaring.


  Wanneer u uw mandje bij HELIOS WEB afrekent, zal de eerste betaling worden uitgevoerd bij orderbevestiging.  Elke termijn wordt automatisch afgeschreven van de debet- of kredietkaart die u bij de betaling hebt opgegeven. De volgende 2 termijnen zullen maandelijks worden afgeschreven: • Eerste betaling: op het moment van aankoop

 • Tweede termijn: 30 dagen vanaf de dag van aankoop

 • Derde en laatste termijn: 60 dagen vanaf de dag van aankoop.


 • Om een aankoop te doen via de KLARNA "Betaal gratis in 3 termijnen"-service, moet u uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, huidige factuuradres, geboortedatum en -plaats en een debet- of kredietkaart opgeven. Klarna verwerkt betalingsinformatie op een veilige manier.


  In geval van annulering zal Klarna alle toekomstige geplande betalingen annuleren en het verschuldigde bedrag terugbetalen.


  Zodra de winkel een annulering of retourzending heeft gevalideerd, worden restituties binnen de 5 werkdagen overgemaakt op de debet- of kredietkaart die u bij de betaling hebt opgegeven.


  KLARNA informeert u enkele dagen voor de vervaldag van elke betaling per sms of e-mail.


  Indien een of meer geplande betalingen niet zijn verricht op de vervaldatum, zal 2 dagen later een nieuwe poging worden ondernomen. Als deze laatste poging ook mislukt, stuurt Klarna u een afschrift voor het volledige verschuldigde bedrag, met een vervaldatum vastgelegd op 15 dagen. Als u een betaling mist, wordt u onderworpen aan een boete voor te late betaling en wordt u in gebreke gesteld, met als gevolg dat u in de toekomst geen gebruik meer kunt maken van de diensten van Klarna. Mocht u uw aankoop niet betalen, dan kan Klarna een extern incassobedrijf inschakelen.


  Betaling in 3 delen zonder kosten met KLARNA


  De uitgestelde betaling van 30 dagen stelt u in staat om de bestelling die op Hypnia.nl is geplaatst als volgt te betalen: Het verschuldigde bedrag wordt 30 dagen na bevestiging van de betaling en door KLARNA van uw rekening afgeschreven.

   


  7. HERROEPINGSRECHT BIJ KOOP OP AFSTAND


  Het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend indien (i) een overeenkomst via internet, telefoon of postorder is gesloten, en (ii) de klant handelt in de hoedanigheid van consument.


  De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Helios Web mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Helios Web mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Verlengde bedenktijd


  Indien Helios Web de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de hiervoor genoemde bedenktijd van veertien (14) dagen. Indien Helios Web de betreffende informatie aan de klant alsnog verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd dertig (30) dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.


  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 4 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Het retouradres is afhankelijk van het artikel dat u wilt retourneren. Neem contact op met de klantenservice om het juiste retouradres te bekomen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


  Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd


  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


  De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan de vorige alinea. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Helios Web hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


  Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan


  Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit nadrukkelijk binnen de bedenktermijn door middel van het als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk of elektronisch) aan Helios Web. Voor het gebruik maken door de klant van het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, geldt dat het enkel terugzenden van het product zonder verklaring of toelichting dat de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht onvoldoende is.


  Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige alinea bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Helios Web.
  De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Helios Web verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
  De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 110 €. 


  Verplichtingen van Helios Web bij herroeping


  Indien de klant de herroeping op elektronische wijze heeft gemeld, stuurt Helios Web na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


  Helios Web vergoedt het volledige orderbedrag aan de klant, inclusief eventuele leveringskosten die door Helios Web in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping meldt. Helios Web kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van het geretourneerde product of tot de ontvangst van het bewijs van terugzending, waarbij de datum wordt aangehouden waarop het eerste van deze twee feiten plaatsvindt. Enkel de kosten voor retour van naar Helios Web komen voor eigen rekening van de klant. Helios Web gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, zal Helios Web de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen.


  Uitsluiting herroepingsrecht

  Helios Web voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Helios Web geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

   


  8. RETOURNERING NA PROEFPERIODE


  Onverminderd het wettelijk herroepingsrecht profiteert de klant van een proefperiode van 120 dagen voor matrassen en topdeks. Ingeval van ontevredenheid over de geleverde producten, dient  de klant de klacht en het verzoek tot retournering schriftelijk aan Helios Web te doen toekomen, binnen 120 dagen na de leveringsdatum. De klant heeft daarnaast de mogelijkheid om de klacht en het verzoek tot retournering aan Helios Web.). Na ommekomst van de termijn van 120 dagen na de ontvangst van het product door de klant, vervalt de mogelijkheid tot retournering. De genoemde termijn van 120 dagen voor retournering begint te lopen vanaf de ontvangst van de bestelling door de klant.


  Wat betreft retourzendingen in verband met ruiling: wij gaan over tot maximaal één ruiling per bestelling. Ingeval van omruiling als gevolg van een verkeerde bestelling door de klant, bijvoorbeeld wat de afmetingen betreft, dan komen de kosten van de nieuwe verzending ten laste van de klant.


  De mogelijkheid tot retournering zoals in dit artikel 8 omschreven geldt slechts voor matrassen die zijn verkocht middels de officiële website van Helios Web (hypnia.nl).


  Afhankelijk van de beschikbaarheid van een vervoerder, behoudt Helios Web zich het recht voor om het ophalen van goederen te weigeren.

   


  9. GARANTIES


  Wettelijke garantie


  Helios Web staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst met de klant, de ten aanzien van het product vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht zijnde wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Daarnaast staat Helios Web staat er voor in dat het product geschikt is normaal gebruik.


  Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.


  Aanvullende garantie


  Helios Web verstrekt voor matrassen en topdeks een aanvullende garantie voor de duur van 15 jaren na de datum van aankoop op hypnia.nl. Deze garantie geldt voor 100% in de eerste 5 jaren en neemt prorata temporis af met 10% per jaar in de 10 jaren daarna.


  De garantie dekt fabricage- en structuurfouten en uiterlijke veranderingen, waaronder een lichaamsafdruk van meer dan 2 cm in de viskeus-elastische schuimlaag van de matras. Dit geldt uiteraard alleen bij normaal gebruik van het product. De garantie dekt geen toe- of afname van de dikte en andere veranderingen van de kenmerken van de matras die het gevolg zijn van normale slijtage. De garantie is echter wel van toepassing in geval van abnormale verzakking of voortijdige vervorming. Koper dient de factuur van de matras te overleggen om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Voor nader onderzoek wordt hij verzocht om foto’s van het betreffende gebrek te mailen naar contact@hypnia.nl.


  N.B.: door de omgevingstemperatuur tijdens de fabricage en de decompressie kunnen de afmetingen van de matras 5% verschillen van de opgegeven maten en kan de dikte 10% afwijken.


    

  10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


  Helios Web verzamelt persoonsgegevens van de klant, met name tijdens de aanmaak van zijn account.


  Doelen van de verwerking in verband met de bestelling


 • Het verrichten van handelingen met betrekking tot het klantenbeheer: overeenkomsten; bestellingen; leveringen; facturen; administratie en in het bijzonder het beheer van klantaccounts; een klantenbindingsprogramma binnen een entiteit of meerdere juridische entiteiten; het monitoren van de klantrelatie bijvoorbeeld door het houden van tevredenheidsonderzoeken, de klachtenafhandeling en de klantenservice; de selectie van klanten voor de uitvoering van studies, enquêtes en productentests;
 • Het verrichten van handelingen met betrekking tot de klantenwerving:
 • Het beheer van technische handelingen op het gebied van klantenwerving (met name technische handelingen als standaardisering, verrijking en deduplicatie);
 • De uitvoering van handelingen op het gebied van direct mailing;
 • De uitwerking van verkoopstatistieken
 • De actualisering van klantenwervingsbestanden door de instantie die het belmenietregister beheert;
 • De organisatie van prijzenspelen, loterijen of andere promotionele acties;
 • Het beheer van de verzoeken inzake het recht op toegang, rectificatie en bezwaar;
 • Het beheer van achterstallige betalingen en geschillen;
 • Het beheer van de meningen van personen over producten, diensten of content.
 • Personen voor wie de persoonsgegevens zijn bestemd
 • Binnen de grens van hun respectieve bevoegdheden kunnen de volgende categorieën personen toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens:
 • Het bevoegde personeel van de afdelingen marketing, verkoop, klantenrelaties en klantenverwerving, administratie, logistiek en informatica, alsmede hun leidinggevenden;


 • Voorts kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met:


 • partners, externe bedrijven of dochtermaatschappijen die tot hetzelfde concern behoren, volgens de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6 van de norm;

 • bureaus, gerechtsambtenaren en deurwaarders die belast zijn met de inning van schuldvorderingen;

 • de instantie die het belmenietregister beheert.


 • Bewaartermijn


  De persoonsgegevens van klanten worden niet lange bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Gegevens die het bestaan van een recht of overeenkomst kunnen aantonen of die worden bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen, worden beheerd overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen. Facturen worden gedurende een wettelijke periode van minimaal 7 jaar bewaard.


   Rechten en informatieverstrekking van de klant


  De klant heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Helios Web van hem of haar verwerkt, maar ook op wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. De klant kan ook bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ten slotte kan de klant Helios Web verzoeken de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken.


  Indien de klant inzage wil in de persoonsgegevens die Helios Web over hem of haar heeft vastgelegd of wanneer de klant gegevens wil wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wil laten verwijderen of laten overdragen, dan kan de klant per e-mail contact opnemen met Helios Web via contact@hypnia.nl. Helios Web zal de klant dan zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, meedelen welke persoonsgegevens van de klant zijn verwerkt en of Helios Web aan het verzoek van de klant tot verwijdering, aanpassing of overdracht zal of kan voldoen.


  Mocht de klant klachten hebben over de gegevensverwerking door Helios Web, dan kan contact worden opgenomen met Helios Web via contact@hypnia.nl of +31 20 241 7052. Ook wijst Helios Web de klant erop dat hij of zij een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

   


  11. INTELLECTUELE EIGENDOM


  Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot teksten, toelichtingen, werken, illustraties en afbeeldingen die worden weergegeven op Hypnia.nl berusten bij Helios Web. Iedere (gedeeltelijke) reproductie van teksten, toelichtingen, werken, illustraties en afbeeldingen op de website hypnia.nl is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Helios Web.

   


  12. BEVOEGDE RECHTER - TOEPASSELIJK RECHT


  De computerregisters van Helios Web zullen door partijen worden beschouwd als het bewijs van berichten, bestellingen, betalingen en transacties tussen partijen, behoudens bewijs van het tegendeel. Helios Web archiveert de orderbonnen en facturen op haar servers. Op verzoek kan daarvan een kopie worden verstrekt aan de klant tegen betaling van de reproductiekosten.


  Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Helios Web via contact@hypnia.nl. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


  Alle overeenkomsten die tussen Helios Web en de klant tot stand komen, evenals deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door, en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


  Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten die tussen Helios Web en de klant tot stand komen, evenals deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam. Indien de klant handelt in de hoedanigheid van consument is mede bevoegd de rechter van de woonplaats van de klant.


  Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping